CÁP CHẬM CHÁY, CHỐNG CHÁY

Cáp chống cháy đơn pha – 450/750V

CÁP CHẬM CHÁY, CHỐNG CHÁY

Cáp ngầm chậm cháy 3 + 1 lõi

CÁP CHẬM CHÁY, CHỐNG CHÁY

Cáp chậm cháy ngầm 2 lõi – 4 lõi

CÁP CHẬM CHÁY, CHỐNG CHÁY

Cáp chậm cháy 3 + 1 lõi

CÁP CHẬM CHÁY, CHỐNG CHÁY

Cáp chậm cháy 1 lõi – 4 lõi